Over de ontwikkelaar

Emoties in beeld

Emoties in beeld, met daarbij het instrument de emotiemeter, is een initiatief van Gerard Oppedijk. Hij werkt sinds 2006 als ambulant begeleider bij de Donnerschool in Barneveld, een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Daarvóór was hij werkzaam als leerkracht.

Oppedijk: “Tijdens mijn werk viel het mij op, dat veel kinderen moeite hebben om eigen en andermans emoties op de juiste wijze te erkennen en te herkennen. Met name kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en kinderen met een aandacht tekort stoornis, al dan niet in combinatie met hyperactiviteit (AD(H)D) lijden hieronder.

Emoties reguleren is erg moeilijk voor deze kinderen. De gevoelens zijn als een kluwen wol die kan zorgen voor veel verwarring en frustratie. Omdat ik vaak geconfronteerd werd met dit gegeven ben ik op zoek gegaan naar handvatten, voor zowel de leerling als de leerkracht, om hier beter mee om te gaan. Daaruit is Emoties in beeld ontstaan. 

Collega AB ers, psychologen en ambulante gezinsondersteuners ervaren Emoties in beeld als een bruikbare methode. Mijn doel is veel scholen en instellingen hiervan laten profiteren.

 

Testimonial

“De leerlingen binnen het cluster IV onderwijs hebben nagenoeg allemaal problemen met het herkennen en uiten van emoties. Dit kan tot veel problemen leiden met name als deze emoties alles overheersend zijn in de beleving van leerlingen. Gerard Oppedijk heeft hier een hulpmiddel voor ontwikkeld. De leerlingen kunnen met behulp van de emotiemeter eenvoudig aangeven (visualiseren) welke emotie zij ervaren en in welke mate. Dit geeft houvast in het gesprek met de leerling en geeft inzicht in de beleving van emoties van leerlingen. Zowel leerkracht als leerling heeft baat bij een concreet instrument om grip op emoties te krijgen. Uiteindelijk willen we dat onze leerlingen zicht krijgen op eigen en andermans emoties, het is een zeer belangrijke vaardigheid in het aangaan van sociale contacten.”

Jacques Gordijn, directeur Donnerschool, school voor primair en voortgezet speciaal onderwijs: